ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА НАУКОВА РАДА

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНТЕРНАУКА»

запрошують взяти участь у

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Науковий диспут: питання економіки та фінансів»

(Харків-Відень-Лондон)

«31» січня 2019 року

Метою конференції є обговорення і пошук розв'язків актуальних проблем сучасної економічної науки, налагодження контакту між молодими вченими з різних країн, обмін дослідницьким досвідом і публікація результатів наукових досліджень.

До участі в конференції запрошуються: аспіранти, докторанти, здобувачі, студенти, викладачі, науковці.


Секції конференції
Секція 1. PR, реклама і маркетинг.
Секція 13. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 2. Банківська справа.

Секція 14. Статистика.
Секція 3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 15. Торгівля і ланцюг поставок.

Секція 4. Демографія, економіка праці та управління персоналом.

Секція 16. Управління змінами.

Секція 5. Інвестиції та інновації.

Секція 17. Фінанси, гроші і кредит, страхування і біржова справа.
Секція 6. Логістика.
Секція 18. Ціноутворення.
Секція 7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Секція 19. Економічна безпека.
Секція 8. Міжнародна економіка.

Секція 20. Економічна кібернетика.
Секція 9. Менеджмент і практики управління.
Секція 21. Економіка навколишнього середовища.
Секція 10. Податкова політика.
Секція 22. Економіка і управління якістю.
Секція 11. Проблеми макроекономіки.
Секція 23. Економічна теорія та історія економічної думки.
Секція 12. Проблеми мікроекономіки.
Секція 24. Інше

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська, французька.

Форма участі в конференції: дистанційна, шляхом обговорення статей на веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука».

За підсумками проведення конференції всі наукові напрацювання будуть опубліковані у збірнику тез (за підтримки колег з Відня). Збірникам буде присвоєно індекси УДК, ББК, авторський знак, а також присвоєно цифровий ідентифікатор DOI. Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Видавничого дому «Інтернаука».

Кожному автору буде направлена pdf-версія збірника тез та сертифікат учасника європейської конференції (в електронному вигляді). У авторів є можливість замовити друкований екземпляр збірника, при цьому сертифікат учасника конференції буде відправлений безкоштовно. Також, автори можуть подати заявку на внесення до реєстру учасників наукових тем, і будуть внесені до звіту за науковою темою. Авторам, які беруть участь у науковій темі видається довідка.

Графік конференції
Дата проведення 31 січня 2019 року
Дедлайн прийому матеріалів 31 січня 2019 року
Публікація матеріалів на офіційному сайті
Видавничого дому "Інтернаука"
До 7 лютого 2019 року
Розсилка збірників матеріалів конференції і
сертифікатів в pdf форматі
До 25 лютого 2019 року
Розсилка друкованої версії збірників і сертифікатів До 10 березня 2019 року

Для участі необхідно (до терміну дедлайн):

1. Заповнити заявку на участь (співавтори заповнюють одну заявку).

2. Відправити електронний варіант матеріалів і інформацію про сплату організаційного внеску на адресу: info@frada.com.ua.

  • Після отримання матеріалів, протягом 3-х робочих днів Секретаріат надішле підтвердження і реквізити для оплати.

  • У разі неотримання підтвердження — необхідно повторно відправити матеріали і зв'язатися з оргкомітетом (у письмовому або телефонному режимах).

Розмір організаційного внеску
Валюта платежу
UAH RUB USD
200,00 700,00 12,00 Тези до 5 сторінок
15,00 50,00 1,00 Кожна наступна сторінка


*Організаційний внесок покриває наступні витрати:
1. Рецензування та розміщення статті на веб-сайті Міжнародного наукового журналу «Інтернаука» для обговорення.*Організаційний внесок покриває наступні витрати:
2. Розсилку pdf-версії збірників та сертифікатів учасників конференції в електронному вигляді.

Сплачується додатково (за бажанням автора)
Валюта платежу
UAH RUB USD
140,00 1200,00 20,00 Друкований екземпляр збірника тез
490,00 1200,00 20,00 Присвоєння публікації DOI
350,00 900,00 15,00 Довідка про участь у науковій темі


Реквізити для сплати організаційного внеску висилаються після отримання організаційним комітетом тез і заповнення онлайн-заявки.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ


Тези мають бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до таких вимог:

Обсяг тез: не більше 5-ти сторінок, формат сторінки — А4 (297х210 мм), орієнтація — книжна. Кожна наступна сторінка під час публікації — 15 гривень/50руб/1$ за 1 од.;

Поля: всі поля — 25 мм;

Шрифт: Times New Roman, кегль — 14, міжрядковий інтервал — 1,5, стиль — Normal. Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для другорядних елементів тексту;

Вирівнювання тексту: по ширині;

Абзацний відступ: 1,25;

Нумерація сторінок не ведеться;

Малюнки і таблиці необхідно подавати в статті після тексту, де вони вперше згадуються або на наступній сторінці. Розмір тексту таблиці — 12, інтервал — 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом) і вирівняна по правій стороні (наприклад, Таблиця 1). Малюнок має бути єдиним графічним об'єктом (тобто згрупованим). Формат таблиці і малюнків — книжний;

Формули мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул Microsoft Word for Windows);

Посилання на літературу в тексті треба подавати у квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], де перша цифра — це порядковий номер джерела у списку літератури, а друга — сторінка цього джерела, на яку дослідник посилається; одне джерело від іншого виокремлюється крапкою з комою. Бібліографічний список подається після тез під заголовком «Література».

Назва файлу: це — прізвище та ініціали автора, написані англійською мовою (наприклад, Kovalenko O.M).

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ

1. Назва секції: вирівнювання по лівому краю, шрифт — курсив.

2. Прізвище, ім'я, по батькові: вирівнювання по правому краю, шрифт — напівжирний, всі слова великими буквами.

3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, шрифт — курсив.

4. Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт — напівжирний, всі слова великими буквами (до десяти слів).

5. Текст тез.

6. Література.

Приклад оформлення

Секція: Регіональна економіка

КОЛОБОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

аспірант кафедри менеджменту

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНТТЯ «РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ»

Текст тез

Література:

  1. Захарова О. Д. Теоретические аспекты определения экономической сущности понятия «региональная система» в контексте регионализации экономики / О. Д. Захарова // Экономика и управление. — 2014. — № 1. — С. 46-51.